Telefon

776 413 333

E-mail

linhas@pobozp.info

Blog » Stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí

Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí

Stanovení podmínek požární bezpečnosti a jeho posouzení se určuje u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Tyto úkony provádíme k zamezení vzniku požáru a jeho šíření především k ochraně osob, zvířat a majetku.

Jakým způsobem určujeme kategorii požárního nebezpečí?

Způsob určení podmínek požárního nebezpečí je popsán ve vyhlášce 246/2001 Sb. odd. 5 § 15.

Posuzování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

K určení podmínek je třeba vzhledem k provozovaným činnostem prokazatelně vyhodnotit:

 1. vyskytující se možné zdroje zapálení,
 2. požárně technické charakteristiky,
 3. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, z hlediska jejich vlivů na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření.

Na základě vyhodnocení se stanoví podmínky požární bezpečnosti, přičemž se vždy:

 1. vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti,
 2. určí potřebný počet preventivních požárních hlídek,
 3. stanový požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení
 4. určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
 5. stanoví požadavky proti vzniku a šíření požáru,
 6. stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení provozu,
 7. vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Podmínky požární bezpečnosti se zapracují do příslušných druhů dokumentace.

 

Posuzování činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Při posuzování se postupuje obdobně jako v předchozím případě, přičemž se klade důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.

Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů vždy obsahuje:

 1. popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií,
 2. zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení, uvedení požárně technických charakteristik,
 3. zjištění a zhodnocení vnějších zdrojů rizik ohrožujících posuzovanou činnost
 4. zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele posuzované činnosti,
 5. popis možných následků požáru

Návrhy na opatření z vyhodnocených skutečností jsou organizačního charakteru, technického charakteru a jiná (vlastní systémy přípravy na řešení havárií).

 

Způsob určování činností se zvýšenou a s vysokým požárním nebezpečím

Pro účely stanovení podmínek se při určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku, které je rozhodující pro zařazení postupuje následujícím způsobem:

 1. množství látek vyskytujících se při provozování činností se v jednom prostoru sčítají,
 2. v případě provozování činností v jednom stavebním objektu, který není prokazatelně dělen do požárních úseků, považuje se tento objekt za jeden požární úsek a množství látek vyskytujících se v jednotlivých částech se sčítají,
 3. provozní náplně a záložní palivo, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel, se do množství látek nezapočítávají, započítávají se pouze v případech, kdy při provozovaných činnostech dochází k manipulaci s těmito látkami.

Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti se vychází ze skutečných projektových hodnot vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby. Není-li toto ověřenou projektovou dokumentací stanoveno, vychází provozovatel z maximálního skutečného počtu osob současně vykonávajících činnosti na pracovišti. Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží v nadzemní části budovy. Za výšku budovy se považuje výška její nadzemní části. Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních prostorách se postupuje obdobně.

 

Složité podmínky pro zásah

Za složité podmínky pro zásah se považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány:

 1. v dispozičně složitých a nepřehledných objektech,
 2. v prostorách a zařízeních , kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů,
 3. za podmínek při nichž se vykytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším než je uvedeno v příloze č.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
 4. v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č.2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
 5. v objektech a zařízeních administrativních, školních a zdravotnických provozů uvedených v příloze č.2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 6. ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.