Telefon

776 413 333

E-mail

linhas@pobozp.info

Blog » Kontrola požárních uzávěrů

Kontroly požárních uzávěrů

Otvory, které jsou v konstrukcích ohraničující požární úseky (požární stěny, stropy), musí být zajištěny tak, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob. Proto jsou do otvorů osazovány požární uzávěry, které tyto podmínky dané legislativními předpisy splňují.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci podle § 2 odst. 4) bodu c) a f) definuje požární uzávěry jako požárně bezpečnostní zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a pro omezení jeho šíření. Pro tato zařízení je nutno provádět podle vyhlášky o prevenci pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně. Podrobnosti o kontrole jsou uvedeny v samostatném článku.

Pro vykonání kontroly je nutno, aby provozovatel zajistil:

 • požárněbezpečnostní řešení objektu,
 • výkresovou dokumentaci požárních uzávěrů s vyznačenými hranicemi požárních úseků,
 • doklady k požárním uzávěrům, které byly předloženy ke kolaudaci objektu,
 • průvodní dokumentaci výrobce,
 • identifikaci výrobce a přesnou adresu montážní organizace.

Samotná kontrola požárního uzávěru zahrnuje:

 • vizuální kontrolu neporušenosti, kompletnosti a funkčnosti,
 • kontrolu označení a neporušenosti požární pásky.

 

Kontroly vykonává zpravidla odborně způsobilá osoba, stanovenou výrobcem zařízení, pokud je takto vyžadováno v průvodní dokumentaci výrobce. O výsledku kontroly vystaví záznam tzv. doklad o kontrole provozuschopnosti a provede zápis do požární knihy, v případě jejího výskytu.

 

Vyhláška č. 2012/1999 Sb. stanovuje technické podmínky požární dveří, kouřotěsných  dveří a kouřotěsných požárních dveří.  Tento předpis mj. obsahuje systém jednotného značení požárních dveří ve formátu:

XXXX DD FFF PP

XXXX

 • EI     požární dveře bránící šíření požáru
 • EW    požární dveře omezující šíření požáru
 • SC     kouřotěsné dveře bráníci průniku kouře
 • EI –SC     kouřotěsné požární dveře bránící šíření požáru
 • EW –SC     kouřotěsné požární dveře omezující šíření požáru

DD

 • 15, 30, 45, 60, 90     číselná hodnota dosažené požární odolnosti v minutách

FFF

 • DP1     konstrukce nezvyšuje intenzitu požáru a obsahuje jen nehořlavé materiály nebo hořlavé materiály bez nosné funkce
 • DP2     konstrukce v požadovaném čase nezvyšuje intenzitu požáru, může však obsahovat i hořlavé materiály konstrukčně použité tak, že na nich závisí stabilita a únosnost konstrukce, (musí však jít o úplně uzavřené materiály stupně hořlavosti A, B)
 • DP3     konstrukce v čase požární odolnosti zvyšují intenzitu požáru (zařazují se sem konstrukce, nesplňující požadavky kladené na konstrukce D1, D2 nebo ty, které jsou jen z hořlavých materiálů)

PP

 • +O     součásti konstrukce dveřní sestavy je požární nebo kouřové těsnění

 

Značení požárních dveří, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení (např. dveřní zavírač), se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.