Telefon

776 413 333

E-mail

linhas@pobozp.info

Blog » Druhy školení požární ochrany a BOZP

Druhy školení BOZP a požární ochrany

Přehled školení a instruktáží

 

Vstupní školení

 • Vstupní školení absolvují povinně:
 • všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
 • studenti na praxi a brigádníci (pokud nejsou zaměstnanci),
 • všichni zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc apod.).
 • Neúčast na školení bez omluvy může být důvodem k rozvázání, resp. neuzavření pracovního poměru.
 • Vstupní školení provádí příslušný vedoucí zaměstnanec.
 • Za účast nového zaměstnance na vstupním školení odpovídá nejblíže nadřízený školeného zaměstnance.
 • Časový rozsah vstupního školení činí 1 hodinu.
 • Vstupní školení je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).

Vstupní instruktáž na pracovišti

 • Vstupní instruktáž na pracovišti absolvují povinně:
 • všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
 • studenti na praxi a brigádníci (pokud nejsou zaměstnanci),
 • všichni zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc apod.).
 • zaměstnanci převedení na jinou práci v rámci společnosti.
 • Uvedení těchto zaměstnanců na jejich pracoviště a provedení vstupní instruktáže na pracovišti je povinností jejich přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance.
 • Bez vykonané instruktáže na pracovním místě (stroji, zařízení apod.) nesmí být zaměstnanci pověřeni žádnou pracovní činností.
 • Vstupní instruktáž na pracovišti a ověření znalostí se vykonává v návaznosti na pracovní zařazení v  rozsahu 30 minut.
 • Vstupní instruktáž na pracovišti provádí přímý nadřízený zaměstnance dle osnovy a kterou v případě potřeby doplní tak, aby odpovídala specifickým podmínkám daného pracoviště. Za doplnění osnovy zodpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec daného pracoviště, na které zaměstnanec nastupuje.

Praktický zácvik

 • Po absolvování vstupní instruktáže na pracovišti jsou zaměstnanci zařazeni k praktickému zácviku. U jednoduchých prací (např. administrativa, sklad, úklid) není praktický zácvik potřebný.
 • Praktický zácvik a ověření znalostí se vykonává v návaznosti na pracovní zařazení v rozsahu 30 minut nebo dle potřeby.
 • Praktický zácvik se ukončuje ověřením teoretických vědomostí (znalostí bezpečnostních pokynů) a praktických dovedností (způsobilost k výkonu profese). Ověření za přítomnosti zaměstnance provádějícího zácvik provádí přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec. Podle jeho výsledku přiděluje zaměstnance k samostatné práci.
 • Praktický zácvik provádí příslušný vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený mistr.

Opakované školení

 • Za vykonávání opakovaného školení o BOZP odpovídají přímí nadřízení zaměstnanců a absolvují je povinně všichni zaměstnanci (administrativa, technici, výroba, montáže, sklad…)
 • Opakované školení zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví zaměstnavatel.
 • Časový rozsah opakovaného školení činí 1 hodinu.
 • Opakované školení je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).
 • Opakované školení provádí odborně způsobilá osoba v BOZP (externí bezpečnostní technik), příp. proškolený vedoucí zaměstnanec.

 

Speciální a odborná školení

 • Speciální a odborná školení a zkoušky zaměstnanců vybraných dělnických profesí (např. obsluha tlakových nádob stabilních, obsluha plynového zařízení, jeřábníci, vazači, svářeči, topiči, profesní způsobilost řidičů, obsluha manipulačního vozíku, pracovníci s vyšší el. kvalifikací apod.), vyžadující odbornou, příp. zvláštní odbornou způsobilost školitele, se provádí podle zvláštních právních předpisů odbornou firmou.
 • Účast zaměstnanců na těchto školeních a zkouškách zajišťuje přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec.
 • Opakované školení zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví zaměstnavatel, příp. lhůtu určí příslušný školitel.
 • Časový rozsah školení a osnovy školení zpracovává příslušný školitel – osoba s odbornou, příp. zvláštní odbornou způsobilostí.
 • Absolvování školení a zkoušek předepsaných pro vybrané profese nezbavuje tyto zaměstnance povinnosti zúčastňovat se ostatních forem školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Školení vedoucích zaměstnanců

 • Školení o předpisech BOZP a ověřování znalostí absolvují nově jmenovaní vedoucí zaměstnanci do 3 měsíců ode dne nástupu o nové funkce. Toto se nevztahuje na vedoucí zaměstnance, kteří stejné školení a ověření znalostí již absolvovali ve své předchozí funkci.
 • Opakované školení vedoucích zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví zaměstnavatel.
  • Časový rozsah školení vedoucích zaměstnanců činí 2 hodiny.
  • Školení vedoucích zaměstnanců je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).
  • Školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba v BOZP (externí bezpečnostní technik).

Mimořádné školení

 • Mimořádné školení musí být provedeno:
 • při změně pracovních úkolů,
 • při zavedení nebo změně pracovních prostředků,
 • při zavedení nové technologie nebo změně technologie,
 • při výšení úrazovosti a zhoršení bezpečnostní situace na pracovišti,
 • při změně situace na pracovišti (např. součinnost dvou organizací, rekonstrukce, opravy atd.),
 • před výkonem zvlášť nebezpečných prací.
  • Osnovu školení zpracuje školitel před zahájením školení, který také určí časový rozsah školení.
  • Mimořádné školení provádí odborně způsobilá osoba v BOZP (externí bezpečnostní technik), příp. proškolený vedoucí zaměstnanec.

Poučení po pracovním úrazu

 • Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s úrazovými ději a opatřeními k pracovním úrazům, které vznikly na pracovištích společnosti (v rámci opakovaného školení o BOZP).
 • Zaměstnanci, kteří utrpěli pracovní úraz, musí být při nástupu do práce (po ukončení pracovní neschopnosti) prokazatelně poučeni o příčinách a okolnostech úrazu a toto musí být stvrzeno podpisy zaměstnance a toho, kdo poučení prováděl.

Školení zaměstnanců v souběžném nebo vedlejším pracovním poměru

 • Vlastní zaměstnanci společnosti, kteří uzavřeli se společností souběžný nebo vedlejší pracovní poměr, musí absolvovat vstupní instruktáž na pracovišti a praktický zácvik na pracovišti, na němž budou práci vykonávat.
 • Cizí zaměstnanci, kteří uzavřeli s organizací souběžný nebo vedlejší pracovní poměr, musí absolvovat vstupní školení a dále vstupní instruktáž na pracovišti a praktický zácvik na pracovišti, na němž budou práci vykonávat.

Školení brigádníků

 • Pro brigádníky a osoby v obdobném pracovním poměru platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Brigádníci musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik.
 • Pokud doba od posledního školení, vstupní instruktáže nebo praktického zácviku nepřekročila 6 měsíců a brigádník bude konat stejnou práci na stejném pracovišti, pak se školení, vstupní instruktáž a praktický zácvik nemusí opakovat.

Školení studentů a učňů konajících praxi

 • Pro studenty (učně) na provozní praxi platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Studenti (učni) musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik.
 • Po celou dobu trvání praxe musí být zajištěn dozor zkušeným zaměstnancem, tzn. zajištění jeho přítomnosti na daném pracovišti. V případě, že dozírající zaměstnanec vizuálně neobsáhne současně všechna pracovní místa, musí je chodit pravidelně kontrolovat.

Školení cizinců

 • Pro cizince platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Cizinci musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik.
 • Pokud cizinci neovládají český jazyk natolik, aby dostatečně porozuměli obsahu školení, vstupní instruktáže a praktického zácviku, musí být přítomen tlumočník. Stejně tak osnova školení a záznam o školení musí být přeložena do mateřského jazyka cizince.
 • Tlumočníka a překlad zajišťuje příslušný vedoucí zaměstnanec.

Poučení zaměstnanců jiných organizací

 • Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
 • Každý ze zaměstnavatelů je povinen:
  • zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
  • dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.
   • Zástupce druhé organizace, jejíž pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti, musí být písemně informován o povinnostech při zabezpečování BOZP a PO a rizicích prostřednictvím předaného dokumentu Přehled rizik při činnostech společnosti ……… a jejich eliminace a je povinen před zahájením prací s tímto dokumentem prokazatelně seznámit vlastní zaměstnance a zabezpečit plnění stanovených opatření.

Bezpečnostní poučení cizích osob

 • Bezpečnostní poučení cizích osob, přítomných ve společnosti za účelem krátkodobých návštěv, přejímek, exkurzí, obchodního jednání apod., provádí a zajišťuje zaměstnanec, který vstup do společnosti sjednal, pokud je to v dané budově nezbytné. Jedná se zejména o výrobní provozy.
 • Bezpečnostní poučení je provedeno také prostřednictvím bezpečnostních tabulek a informací vyvěšených na viditelných místech.
 • Informace o rizicích a bezpečnostních pokynech jsou součástí návštěvního lístku, který předává obsluha vrátnice.

Školení o požární ochraně

 • Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen PO) je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 • Způsob školení a veškeré požadavky s ním související jsou stanoveny v Tématickém plánu a časovém rozvrhu školení, který je uložen v dokumentaci požární ochrany.

Poznámka:

Toto školení podle zákona o požární ochraně se provádí ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Zákon o požární ochraně také stanoví požadavky na odbornou způsobilost školitele a lhůty školení. U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí postačí školení podle zákoníku práce, tzn. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, mezi které patří také předpisy o požární ochraně.

Ověřování znalostí a vědomostí

Ověřování a přezkušování znalostí všech druhů školení a instruktáží uvedených v této směrnici se provádí pohovorem, příp. písemným testem (stanoví školitel), kterým si školitel ověří míru osvojení poznatků a vědomostí u školeného zaměstnance. Pokud je zjištěna odpovídající úroveň, hodnotí školitel stupněm „prospěl“. V opačném případě je třeba školení nebo instruktáž opakovat. Způsob ověřování a přezkušování znalostí zaměstnanců vybraných profesí stanoví příslušný školitel odborného školení.

Doklady o školeních a instruktážích

O každém absolvovaném školení, instruktáži, zácviku, poučení a přezkoušení musí být proveden písemný záznam.

Doklad o školení tvoří osnova školení a prezenční listina a musí zde být uvedeno:

 • druh školení, instruktáže apod.,
 • datum konání,
 • osnova, podle které bylo školení prováděno,
 • způsob ověření znalostí a jeho výsledek,
 • jméno a podpis školených (zkoušených) osob,
 • jméno a podpis školitele, způsobilost ke školení.

Za řádné vedení záznamů o školeních, instruktážích apod. zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Záznam o vstupním školení vystaví novému zaměstnanci jemu příslušný vedoucí zaměstnanec. Jeho součástí je také záznam o provedené vstupní instruktáži na pracovišti, příp. o vykonání praktického zácviku.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.