Telefon

776 413 333

E-mail

linhas@pobozp.info

Služby » Dokumentace PO a BOZP

Dokumentace PO a BOZP

Dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

PO - požární ochrana

 • Začlenění provozované činnosti do požárního nebezpečí,
 • Stanovení organizace požární ochrany,
 • Požární řády,
 • Požární poplachové směrnice,
 • Pokyny pro preventivní požární hlídky,
 • Požární kniha,
 • Jmenovací dekrety.
 • Dokumentace pro složité podmínky pro zásah (požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru – operativní karta+grafická část)

BOZP - bezpečnost práce

zpracování veškeré dokumentace v oblasti bezpečnosti práce

 • Provozní bezpečnostní předpisy,
 • Systém řízení a prevence rizik,
 • Chronologický seznam výkonu činnosti ve společnosti OZO,
 • Pracovní řád,
 • Návrh kategorizace prací,
 • Stanovení a evidence OOPP,
 • Lékařské prohlídky – smlouva s lékařem, žádost o lékařskou prohlídku, lhůtník lékařských prohlídek,
 • Školení – vstupní instruktáž, vstupní školení, lhůtník školení a další,
 • Pracovní úrazy – kniha úrazů, záznam o úrazu, záznam o úrazu-hlášení změn,
 • Doporučený obsah lékárniček,
 • Traumatologický plán,
 • Havarijní plán,
 • Chemické látky – seznam chemických látek, info:bezpečnostní listy, žíravina,
 • Formulář seznámení s návody k obsluze, info revize, seznam spotřebičů,
 • Zápis o kontrole regálu, žebříků,
 • Bezpečnostní pokyny,
 • Pracovní list pro práce ve výškách,
 • Seznam spolupracujících externích firem, Přehled rizik pro externí firmy,
 • Zakázané práce – OS Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek, záznam o provedení orientač. dechové zkoušky, seznam prací a pracovišť zakázaným ženám a mladistvým,
 • Dopravně provozní řád

…podle pracoviště, pro které je dokumentace BOZP zpracovávána.  

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.